ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE USŁUGI DOWOZU POSIŁKÓW DO PRZEDSZKOLA NR 84 W LUBLINIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę dostawy posiłków do Przedszkola nr 84 w Lublinie ul. Zygmunta Augusta 17, II budynku przedszkola ul. Zygmunta Augusta 13 i do III budynku przedszkola
ul. Zygmunta Augusta 28.

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera załącznik
nr 1, do niniejszego zapytania, które stanowić będą załącznik nr 1 do umowy.

Termin wykonania zamówienia

Wybrany wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia w okresie trwania umowy od 01.09.2019 r. do 31.07.2021 r. z wyłączeniem miesiąca sierpnia w każdym roku kalendarzowym w związku
z przerwą wakacyjną.

Sposób obliczenia ceny ofertowej

Przedłożona oferta cenowa winna zawierać ostateczną sumaryczną cenę – koszt dziennego dowozu śniadania i odebrania termosów, pojemników i analogicznie dowóz obiadu z podwieczorkiem następnie i zwrot termosów i pojemników do stołówki Szkoły nr 52 w Lublinie, obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia niezbędne do jego wykonania, w tym koszty ubezpieczenia, transportu, rozładunku, przeniesienia do wskazanych pomieszczeń oraz wszystkie obowiązujące w Polsce podatki i opłaty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT – dotyczy podmiotów będących płatnikiem podatku VAT.

Cenę oferty należy umieścić w formularzu ofertowym według druku stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Wszelkich obliczeń należy dokonać z dokładnością do pełnych groszy z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do
1 grosza.

Kryteria wyboru oferty cenowej

Kryterium wyboru oferty stanowić będzie cena brutto za wykonanie zamówienia.

Każdy wykonawca będzie oceniany w danym kryterium w skali od 0 do 100 punktów.

Maksymalną ilość punktów otrzyma wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę, pozostali będą oceniani wg następującego wzoru:

Najniższa cena

————————- × 100 pkt

Cena badanej oferty

Wymagane dokumenty

Wykonawcy zobowiązani są złożyć wypełniony formularz ofertowy według druku stanowiącego załącznik 2 do niniejszego zapytania.

Miejsce i termin składania ofert cenowych

Oferty proszę przekazać do dnia 21.08.2019 r. do godziny 10.00:

    1. drogą elektroniczną na adres: poczta@p84.lublin.eu

    2. osobiście do siedziby Przedszkola nr 84 w Lublinie, ul. Zygmunta Augusta 17, do kancelarii przedszkola

    3. faxem nr tel./fax 8156183 17

Oferta cenowa przesłana drogą elektroniczną winna stanowić skan dokumentów wypełnionych i podpisanych własnoręcznie.

Niniejsze zapytanie nie stanowi czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ani nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

W razie pytań lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia proszę o kontakt:

sekretariat, tel. 815618317

adres e-mail: poczta@p84.lublin.eu

Edyta Mazurek
Dyrektor Przedszkola nr 84 w Lublinie

ZAPYTANIE OFERTOWE PEŁNY TEKST- DO POBRANIA
ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ KAPITAŁOWYCH LUB OSOBOWYCH- DO POBRANIA